top of page

Dak RI&E

Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkomgeving te creëren voor hun medewerkers en risico's van de werkzaamheden op een goede manier in kaart te brengen en te beheersen. 

Als uw medewerkers op de daken van uw panden of de daken van panden werken die niet in uw eigendom zijn, bent u verplicht de risico's van deze werkzaamheden in kaart te brengen. Als u eigenaar bent van panden waar met regelmatig op de daken wordt gewerkt voor onderhoud van dak en installaties, bent u mede verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor de personen die deze werkzaamheden uitvoeren. 

Uiteindelijk moet er voor worden gezorgd dat de werkzaamheden op een veilige en gezonde manier kunnen worden uitgevoerd. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook de gebouweigenaar of opdrachtgever heeft hier een verantwoordelijkheid (zorgplicht). 

Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een goede manier om de risico's van de daken van een pand op een goede manier in kaart te brengen en voor deze risico's adequate maatregelen te formuleren om veilig en gezond de werkzaamheden op de daken (en aan gevels) te kunnen uitvoeren. 

Werkwijze Dak RI&E

 

Een goede Dak RI&E wordt uitgevoerd in overleg met de opdrachtgever. Voor het op de juiste manier in kaart brengen van de risico's is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat voor werkzaamheden er op de daken wordt uitgevoerd, wat de frequentie van deze werkzaamheden is en welke veiligheidsmaatregelen worden genomen. 

Werkwijze:

 • Vergaren relevante informatie over het gebouw en de daken. Denk hierbij aan tekeningen, bestek, dakopbouw

 • Bij nieuwbouw wordt de informatie beoordeeld en wordt de Dak RI&E uitgevoerd op basis van de aangeleverde informatie en de tekeningen

 • Bij bestaande bouw wordt het pand bezocht en worden alle daken betreden

 • Alle denkbare risico's worden in kaart gebracht. Denk hierbij aan de volgende risico's

  • Valgevaar en fysieke belasting bij het betreden van de daken

  • Doorvalgeval door lichtstralen en lichtkoepels

  • Fysieke belasting door het overbruggen van niveauverschillen

  • Struikelen en uitglijden door diverse installaties en voorzieningen op daken

  • Blootstelling aan biologische agentia

  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (uitstoot op dak, asbest)

  • Blootstelling aan straling (GSM masten, UV straling)

  • Overig, gebouw en locatie specifiek

 • Het evalueren van de geïnventariseerde risico's. Hierbij wordt bepaald wat de grootte van de risico's zijn en met welke prioriteit deze moeten worden opgepakt. 

 • Bepalen van de juiste veiligheidsmaatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie en de geldende wet- en regelgeving. 

 • Het verwerken van de bevindingen in een Dak RI&E rapportage en het opstellen van een plan van aanpak om te risico's naar een acceptabel niveau terug te brengen. 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Veilig werken op hoogte
Dak RI&E o.b.v
Uitglijdgevaar bij werkzaamheden
Beoordelen risico's gevel
Beoordelen dakveiligheid
Beoordelen toetreding tot het dak
Vier meter markering
bottom of page